Loading...
O nas 2018-11-21T21:32:50+01:00

WIERZYMY W POZYTYWNE ZMIANY

Stowarzyszenie edukacyjno – kulturalne„ Razem”, jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz edukacji i kultury dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stowarzyszenie działa na terenie kraju i za granicą. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Czeladź.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa

  • wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

  • poprawa jakości kształcenia ogólnego i zawodowego,

  • aktywizacja zawodowa,

  • wspieranie nowoczesnych form edukacji,

  • krzewienie kultury fizycznej i sportu,

  • wspieranie kultury,

  • krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą.

  • wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe),

Aby realizować nasze cele stworzyliśmy zespoły zadaniowe, które związane są z wykonywanym zawodem lub zainteresowaniami członków Stowarzyszenia:

zespół kształcenia zawodowego i współpracy z pracodawcami

naszą działalnością obejmujemy uczniów, którzy przerwali naukę i warunkiem jej ponownego podjęcia jest znalezienie pracodawcy, u którego będą odbywać praktykę zawodową. Naszym zadaniem jest opracowanie programu praktyki dostosowanej do potrzeb pracodawcy i uwzględniającej możliwości ucznia, przygotowanie umowy i dokumentacji praktyki. Podczas praktyki monitorujemy frekwencję i postępy ucznia, pozostajemy w kontakcie z pracodawcą, rodzicami i szkołą. Prowadzimy zajęcia z prawa pracy – uświadamiamy młodocianych pracowników na temat ich praw i obowiązków wynikających z kodeksu pracy.

zespół współpracy międzynarodowej

nawiązaliśmy kontakty z instytucjami edukacyjnymi z Europy w celu prowadzenia wspólnych działań mobilnościowych dla uczniów, absolwentów, nauczycieli i kadry zarządzającej szkół zawodowych, technicznych i gimnazjum z przysposobieniem do pracy tzw. uzawodowionych. Obecnie współpracujemy z: Lycée Polyvalent Kastler Guitton ( La Rche sur Yon, Francja), IRIS – International institute research and develop (Leverano, Włochy), NorthCom, spol. s r.o. (Most, Czechy), Colegiul Tehnic de Transporturi (Brasov, Rumunia), Istituto d’Istruzione Superiore „ALBERTI”(Bormio, Włochy), Lycée Louis Armand (Chambery, Francja), Istituto Istruzione Superiore.Galilei-Artiglio (Viareggio, Włochy), Istituto Istruzione Superiore G. MARCONI (Viareggio, Włochy), Lycée Henri Vogt (Commercy, Francja). Nawiązane kontakty zaowocowały już 2 tygodniowym pobytem w ramach job shadowing 2 nauczycieli z Lycée Polyvalent Kastler Guitton w Polsce. Stowarzyszenie „Razem” było współorganizatorem pobytu, tzn. wizyt w przedsiębiorstwach, szkołach zawodowych i technicznych, programu kulturowego, zakwaterowania i wyżywienia. Planujemy także zorganizować praktyki zawodowe w Polsce dla uczniów naszych zagranicznych partnerów.

zespół wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

planujemy stworzyć punkt pomocy psychologicznej i wsparcia tak, aby wskazywać osobom w trudnej sytuacji możliwości kształcenia lub dokształcania się ( w tym także nabycia umiejętności podstawowych takich jak pisanie, czytanie, liczenie, podstawowe umiejętności informatyczne), znalezienia zatrudnienia, uzyskania pomocy materialnej. Jesteśmy współorganizatorem zajęć dla uczniów z opinią o niedostosowaniu społecznym z zakresu motywacji i aktywizacji ” Liderzy zmiany”.

zespół kultury

członkowie Stowarzyszenia uczestniczą i promują wydarzenia kulturalne w naszym regionie; prowadzimy akcje informacyjne i promujące wydarzenia kulturalne

zespół 50+

organizujemy wsparcie seniorów i uczestniczymy w przygotowaniu takich uroczystości jak Wigilia, Dzień Dziadka, Dzień Babci oraz organizujemy ich udział w wydarzeniach kulturalnych na naszym terenie.

zespół krzewienia zdrowego stylu życia i sportu

powstała grupa biegaczy, która zrzesza coraz więcej osób na rożnym poziomie zaawansowania, której celem jest popularyzacja biegania wśród mieszkańców naszego regionu. Zespół opracował harmonogram treningów, rozpoczął współpracę z dietetykiem i trenerem personalnym tak, aby idea sportu miała jak największy wpływ na zdrowie i poziom życia uczestników.

Kto pracuje w naszym stowarzyszeniu?

W Stowarzyszeniu „Razem” działają nauczyciele, studenci, emeryci, pracownicy służby więziennej, ekonomiści, logistycy, co pozwala nam czerpać z ich doświadczenia zawodowego i wykorzystywać je do naszej działalności non profit.

CHCESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE

Skontaktuj się z nami, a my dołożymy wszelkich starań.